O zajednici

O ZAJEDNICI ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

(1995.-2022.)

Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije osnovana je na Osnivačkoj skupštini, koja je održana u Slavonskom Brodu 16. svibnja 1995. godine, kao neprofitna pravna osoba pod nazivom Savez športova županije Brodsko-posavske.

Zajednica je osnovana radi ostvarivanja potreba i interesa sportskih udruga i obavljanja sportske djelatnosti na području Brodsko-posavske županije.

Na redovitoj Skupštini Saveza športova županije Brodsko-posavske održanoj dana       28. rujna 1998. godine donesena je Odluka da tadašnji Savez sportova promjeni ime u Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije.

            Zajednici je izdano rješenje nadležnog tijela državne uprave Brodsko-posavske županije broj: 2178-09-02/98-01 da joj je odobreno djelovanje te da su normativna akta Zajednice usklađena s novim Zakonom o sportu i Zakonom o udrugama Republike Hrvatske.

Od Državnog zavoda za statistiku dostavljena nam je pisana obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnostima. Brojčana  oznaka  pravno  ustrojbenog  oblika  Zajednice je 20.  Brojčana oznaka športske djelatnosti je 92622,  a matični broj Zajednice je 1100629. OIB Zajednice je 74840917935.

Budući je u 2014. godini stupio na snagu novi Zakon o udrugama Republike Hrvatske dužni smo bili do 1.listopada 2015. uskladiti Statut Zajednice sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu Republike Hrvatske. Statut Zajednice je donesen na 2. sjednici Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije održanoj 2.srpnja 2015. godine i dostavljen Uredu opće uprave Brodsko-posavske županije na verifikaciju i daljnji postupak.

 

Temeljem članka 11. Statuta Zajednice utvrđeni su ciljevi Zajednice.

Područje djelovanja Zajednice je sport.

Cilj je Zajednice svojim djelovanjem pridonositi:

1) razvitku i promicanju sporta na području Brodsko-posavske županije;

2) poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dostignuća;

3) razvitku  sportskih  aktivnosti  djece i  mladeži, te  sportsko-rekreacijskih  aktivnosti građana i invalidnih osoba;

4) promicanju  odgojnih  funkcija  sporta, fair-playa, razumijevanja, tolerancije odgovornosti kroz bavljenje sportom;

5) širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

 

Djelatnost Zajednice prema kojoj se ostvaruju ciljevi utvrđena je u članku 12. Statuta Zajednice.

Djelatnost Zajednice proizlazi iz Zakona o sportu, pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, temeljnih ciljeva iz članka 11. Statuta Zajednice, te zadaća i poslova koje su joj povjerile članice.

Zajednica u svom djelokrugu osobito:

1) utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na svom području;

2) usklađuje aktivnosti svojih članica;

3) potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta;

4) sudjeluje u  provedbi i  obavlja  zadaće  Nacionalnog  programa  sporta, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta;

5) potiče i  promiče sport djece, mladeži, studenata, osoba s invaliditetom i sportsku rekreaciju građana;

6) objedinjuje  i  usklađuje  programe sporta, predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovom ostvarivanju;

7) skrbi  o  kategoriziranim sportašima-icama i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava;

8) sudjeluje  u  stvaranju  uvjeta  za  pripremu  sportaša-ica  za  Olimpijske  igre,  svjetska i europska prvenstva, te druga velika međunarodna natjecanja;

9) sudjeluje u ostvarivanju  programa  Hrvatskog  olimpijskog  odbora,  Hrvatskog  para- olimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih;

10) promiče stručni rad u sportu i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;

11) skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti sportaša-ica;

12) pruža  stručnu i drugu pomoć članicama Zajednice u vezi s primjenom Zakona o udrugama, Zakona o sportu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te drugih propisa u vezi sa sportskom djelatnošću;

13) Zajednica, u okviru svojih ovlaštenja, vrši nadzor nad izvršenjem programa članica i kontrolu namjenskog utroška onih sredstava koja su, temeljem Zakona o sportu, prenesena Zajednici radi izvršavanja programa zadovoljavanja javnih potreba u športu, a koja sredstva Zajednica, u tu svrhu, doznači članicama.

 

Zajednica radi prema Statutu Zajednice, Zakonu o udrugama (NN br.74/14), Zakonu o sportu (NN br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) i Nacionalnom programu sporta 2019-2026 a koji je donio Zastupnički dom Hrvatskog Sabora.

Zajednica ima svoj Statut i Poslovnik o radu Skupštine Zajednice u kojima se pobliže određuju ciljevi, zadaće i djelatnost Zajednice. Izvršni odbor Zajednice radi prema Poslovniku o radu Izvršnog odbora. Pored ovih normativnih akata, tijela Zajednice u svom radu koristiti će Pravilnik o kriterijima za financiranje sportskih udruga, Poslovnik Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta prijavljenih programa i/ili projekata u području sporta – Javni natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Brodsko-posavske županije, Poslovnik Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata u području sporta- Javni natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Brodsko-posavske županije, Pravilnik o izboru sportaša-ice, Pravilnik o arhivskoj građi Zajednice i druge Odluke koje su donijela nadležna tijela Zajednice.

 

 

TIJELA ZAJEDNICE, MANDATNO RAZDOBLJE 1995.-2022:

 

I.

Dana 16.svibnja 1995. održana je Osnivačka Skupština Saveza športova županije Brodsko-posavske (mandatno razdoblje: 1995.-1998.) na kojoj je izabran predsjednik Saveza prof. Zvonimir MARKOTIĆ i Glavni tajnik dipl.pravnik Marko LOVINČIĆ.

 

II.

Na Izbornoj sjednici Skupštine Saveza športova županije Brodsko-posavske (mandatno razdoblje: 1998.-2002.) održane dana 14.01.1998. godine promijenjen je naziv Saveza u   Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije. Na ovoj sjednici izabran je predsjednik dr. Ivan BALEN. Za novog Glavnog tajnika na sjednici Izvršnog odbora 10.07.1998. izabran je prof. Vinko BARTOLOVIĆ.

 

Izvršni odbor:

 1. Ivan BALEN, predsjednik
 2. Niko BAKULIĆ, dopredsjednik
 3. Zvonimir MARKOTIĆ
 4. Željko ČEGLAJ
 5. ing. Pero ĆOSIĆ
 6. Josip KECERIN
 7. Ivan KOVAČEVIĆ
 8. Mato SUDIĆ
 9. Dragan FIJAČKO

 

Nadzorni odbor:

 1. ing Željko GODIĆ, predsjednik
 2. Mijo MATOŠEVIĆ
 3. Ivo PETRANOVIĆ

Predstavnici u Skupštini:

 1. Ivan BALEN, predsjednik
 2. Zvonimir MARKOTIĆ
 3. Niko BAKULIĆ
 4. Franjo BOROŠ
 5. Nenad HORVAT
 6. Željko IVANDIĆ
 7. Igor VINKOVIĆ
 8. ing Pero ĆOSIĆ
 9. Ivan KOVAČEVIĆ
 10. Josip MILARDOVIĆ
 11. Slavko TANIĆ
 12. Josip ŠEBALJ
 13. Ivan SALANTIĆ
 14. Ivica GALOVIĆ
 15. Josip KECERIN
 16. Branko KAMERER
 17. Slavko BILANDŽIJA
 18. Zdravko MILKOVIĆ
 19. Tomislav BRNČIĆ
 20. Vladimir ŠTEFANEK
 21. Franjo BELAR
 22. Pavo ČONDIĆ
 23. Ivan DRAGIĆ
 24. Mato SUDIĆ
 25. Mijo MATOŠEVIĆ
 26. Franjo KAPETANIĆ
 27. Željko ČEGLAJ
 28. Karlo PAVIĆ
 29. Dragan FIJAČKO
 30. Krešimir KOVAČEVIĆ
 31. Zdravko SAUERBORN

 

III.

Na Izbornoj sjednici Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije (mandatno razdoblje: 2002.-2006.) održane 27.06.2002. godine za predsjednika Zajednice izabran je dr. Zdravko MILKOVIĆ a Glavni tajnik je bio prof. Vinko BARTOLOVIĆ.

 

Izvršni odbor:

 1. Zdravko MILKOVIĆ, predsjednik
 2. Zvonimir MARKOTIĆ, dopredsjednik
 3. ing. Davor VLAOVIĆ, dopredsjednik
 4. Tomislav BRNČIĆ
 5. Stjepan FURLAN
 6. ing. Stipo GRGIĆ
 7. ing. Zdenko HORVAT
 8. Ivan KOVAČEVIĆ
 9. Mijo MATOŠEVIĆ
 10. Mato OPAČAK
 11. Lidija VARGIĆ

 

Nadzorni odbor:

 1. Franjo BOROŠ, predsjednik
 2. Rafael HORVAT
 3. Damir RUNJAŠ

Predstavnici u Skupštini:

 1. Zdravko MILKOVIĆ, predsjednik
 2. Ratimir SANTIĆ
 3. Ivan KOVAČEVIĆ
 4. ing. Davor VLAOVIĆ
 5. Zvonimir MARKOTIĆ
 6. Ivica KARDUM
 7. Mladen LONČARIĆ
 8. Stjepan FURLAN
 9. Ivan DRAGIĆ
 10. ing. Zdenko HORVAT
 11. Mladen IVEZIĆ
 12. Martin LORENC
 13. Jovan VUKOMANOVIĆ
 14. Vladimir POKOPĆIĆ
 15. Romana BANJAN
 16. Mato OPAČAK
 17. ecc. Ivica KOLAKOVSKI
 18. Ibrahim PEŠARIĆ
 19. Božidar ANĐELIĆ
 20. Petar VIDOVIĆ
 21. Silvija DOKIĆ
 22. Lidija VARGIĆ
 23. Nina ŽIVKOVIĆ
 24. Blažan LOVRIĆ
 25. Željko JURIĆ
 26. Vladimir MIŠKOVIĆ
 27. Tomislav BRNČIĆ
 28. Denis TOMAŠEVIĆ
 29. Jasna VUJIĆ

 

IV.

Na Izbornoj sjednici Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije (mandatno razdoblje: 2006.-2010.) održane 27.06.2006. godine izabran je novi predsjednik Zajednice dr. Nikola STEVANOVIĆ vet.med. Glavni tajnik je bio prof. Vinko BARTOLOVIĆ. Na sjednici Skupštine Zajednice održane dana 18.09.2007. godine za Glavnog tajnika je izabran Ante KARDUM.

 

Izvršni odbor:

 1. Nikola STEVANOVIĆ, vet.med., predsjednik
 2. Zvonimir MARKOTIĆ,dopredsjednik
 3. Mato BILONJIĆ, dopredsjednik
 4. Paulina BODROŽIĆ-SELAK
 5. Šimo ĐURĐEVIĆ
 6. Šimo ZIRDUM
 7. Ivica KARDUM
 8. Mladen IVEZIĆ
 9. Vinko KUZMIĆ
 10. ing. Stjepan BOŠNJAKOVIĆ
 11. Blažan LOVRIĆ

 

Nadzorni odbor:

 1. prav. Franjo BOROŠ, Predsjednik
 2. Rafael HORVAT
 3. Mijo MATOŠEVIĆ

 

Predstavnici u Skupštini:

 1. Nikica STEVANOVIĆ, vet.med., predsjednik
 2. Zvonimir MARKOTIĆ
 3. Paulina BODROŽIĆ-SELAK
 4. Mladen IVEZIĆ
 5. Ivica KOVAČEVIĆ
 6. Ante AŠĆIĆ
 7. Ibrahim PEŠARIĆ
 8. Josip NOVOTNY
 9. Kruno BULJAN
 10. ing. Zdenko HORVAT
 11. ing. Stjepan BOŠNJAKOVIĆ
 12. Vinko KUZMIĆ
 13. Šimo ZIRDUM
 14. Damir JAPUNDŽIĆ
 15. Ivica KARDUM
 16. pravnik. Vlado KOSIĆ
 17. ecc. Zlatko VALIĆ
 18. Ivan ĐANČEVIĆ
 19. Ante ČAVAR
 20. Dario SOJČIĆ
 21. Ante ŠEREMET
 22. Mato BILONJIĆ
 23. Ivan PRIMORAC
 24. Tomislav BOŽIĆ
 25. Mirna MATEJ – ŠVAGANOVIĆ
 26. Krešimir KRISTIĆ
 27. Zlatko MAGIĆ
 28. Blažan LOVRIĆ
 29. Mihaela KOVAČIĆ
 30. Tomislav ĐAKOVIĆ
 31. Tihomir KERETA
 32. Lidija LOVRIĆ
 33. Ilija DANKIĆ

 

V.

Na Izbornoj sjednici Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije (mandatno razdoblje: 2010.-2014.) održane 20.10.2010. godine za predsjednika Zajednice je ponovno izabran dr. Nikola STEVANOVIĆ, ved.med. Glavni tajnik je bio Ante KARDUM.

 

Izvršni odbor:

 1. Nikola STEVANOVIĆ, vet.med., predsjednik
 2. Zvonimir MARKOTIĆ, dopredsjednik
 3. Mato BILONJIĆ, dopredsjednik
 4. ing. Stjepan BOŠNJAKOVIĆ
 5. Vinko KUZMIĆ
 6. Borislav VIDOŠIĆ
 7. Ivica KARDUM
 8. Paulina BODROŽIĆ-SELAK
 9. Mladen IVEZIĆ
 10. Lidija VARGIĆ
 11. Ivan KOVAČEVIĆ

 

Nadzorni odbor:

 1. Ivica MILOŠEVIĆ, predsjednik
 2. Joso SIKAVICA
 3. Vlado KOSIĆ

 

Predstavnici u Skupštini:

 1. Nikica STEVANOVIĆ vet.med, predsjednik
 2. Vinko KUZMIĆ
 3. Zvonimir MARKOTIĆ
 4. Borislav VIDOŠIĆ
 5. Damir JAPUNDŽIĆ
 6. Mato KOKANOVIĆ
 7. Mato BILONJIĆ
 8. Dražen ŠTOJS
 9. Ivica KARDUM
 10. Mladen LONČARIĆ
 11. Paulina BODROŽIĆ-SELAK
 12. Davor BAŠIĆ
 13. ing Zdenko HORVAT
 14. Mladen IVEZIĆ
 15. Ivica KOVAČEVIĆ
 16. ecc Zlatko VALIĆ
 17. Ante AŠĆIĆ
 18. Vinko LESKOVAR
 19. Vladimir MIŠČANČUK
 20. Ivan ĆOSIĆ
 21. Bruno ŠTEFANEK
 22. Blažan LOVRIĆ
 23. Lidija VARGIĆ
 24. Čedo BRAJKOVIĆ
 25. ing. Stjepan BOŠNJAKOVIĆ
 26. Duško ŠETKA
 27. Krunoslav BULJAN
 28. Antun ŠEREMET

 

VI.

Na Izbornoj sjednici Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije (mandatno razdoblje: 2014.-2018.) održane 3.12.2014. godine za predsjednika Zajednice  izabran je prim. Josip SAMARDŽIĆ dr.med. Glavni tajnik je Ante KARDUM.

 

Izvršni odbor:            

 1. Josip SAMARDŽIĆ, predsjednik
 2. Zvonimir MARKOTIĆ, dopredsjednik
 3. Dubravko GALOVIĆ, dopredsjednik
 4. Krunoslav BULJAN
 5. ing. Stipo GRGIĆ
 6. ing. Zdenko HORVAT
 7. ecc. Ivica KOLAKOVSKI
 8. Mladen LONČARIĆ
 9. Franjo MATIJAŠEVIĆ
 10. ecc. Zlatko VALIĆ
 11. Borislav VIDIŠIĆ

 

Nadzorni odbor:

 1. Ivica MILOŠEVIĆ, predsjednik
 2. prav.Vladislav KOSIĆ
 3. Joso SIKAVICA

 

Predstavnici u Skupštini:

 1. Josip SAMARDŽIĆ, dr.med., predsjednik
 2. Novica BARDAK
 3. Kruno BULJAN
 4. Ivan ĆOSIĆ
 5. Ivan ĐANČEVIĆ
 6. Dubravko GALOVIĆ
 7. ing. Stipo GRGIĆ
 8. ing. Zdenko HORVAT
 9. Mladen IVEZIĆ
 10. Damir JAPUNDŽIĆ
 11. Ivica KARDUM
 12. ecc. Ivica KOLAKOVSKI
 13. Ivan KOVAČEVIĆ
 14. Miroslav LIPOVAC
 15. Mladen LONČARIĆ
 16. Zvonimir MARKOTIĆ
 17. Franjo MATIJAŠEVIĆ
 18. Slavko MILKOVIĆ
 19. Vladimir MIŠĆANČUK
 20. Bruno ŠTEFANEK
 21. Stjepan TOLIĆ
 22. ecc. Zlatko VALIĆ
 23. Lidija VARGIĆ
 24. Goran VELEČKI
 25. Borislav VIDOŠIĆ
 26. ing. Stjepan BOŠNJAKOVIĆ (izabran 2016-2018)

 

VII.

Na Izbornoj sjednici Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije (mandatno razdoblje: 2018.-2022.) održane 21.12.2018. godine za predsjednika Zajednice  izabran je prof. Zvonimir MARKOTIĆ. Glavni tajnik je Ante KARDUM.

 

Izvršni odbor:

 1. Zvonimir MARKOTIĆ, predsjednik
 2. ing. Stjepan PIŠONIĆ, dopredsjednik
 3. Damir JAPUNDŽIĆ, dopredsjednik
 4. ing. Zdenko HORVAT
 5. Krunoslav HOFFER
 6. pravnik Igor KOKANOVIĆ
 7. ing. Stipo GRGIĆ
 8. Ivan ĆOSIĆ
 9. ecc. Ivica KOLAKOVSKI
 10. Tomica PAVIĆ
 11. Krunoslav BULJAN

 

Nadzorni odbor:

 1. Ivica MILOŠEVIĆ, predsjednik
 2. prav.Vladislav KOSIĆ
 3. Miroslav VAGNER

 

Predstavnici u Skupštini:

 1. Zvonimir MARKOTIĆ, predsjednik
 2. Kruno BULJAN
 3. Damir JAPUNDŽIĆ
 4. Ivan ĆOSIĆ
 5. Ivan ĐANČEVIĆ
 6. Dubravko GALOVIĆ
 7. ing. Stipo GRGIĆ
 8. ing. Zdenko HORVAT
 9. Nenad HORVAT
 10. ecc. Ivica KOLAKOVSKI
 11. Ivan KOVAČEVIĆ
 12. ing Stjepan PIŠONIĆ
 13. Slavko MILKOVIĆ
 14. Vladimir MIŠĆANČUK
 15. Mirna MIKIĆ
 16. Tomica PAVIĆ
 17. pravnik Igor KOKANOVIĆ
 18. Luka KLAIĆ
 19. Branko MAGAŠ
 20. Alen HARING
 21. Krunoslav HOFFER