J A V N I N A T J E Č A J za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, a sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.), Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije na svojoj 21. sjednici održanoj dana 26.rujna 2022. godine, donio je Odluku i

objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J

za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

Datum objave natječaja: 4. listopad 2022. godine
Rok za dostavu prijava: 4. studeni 2022. godine

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) poštom ili osobno i to kako slijedi:

1. PREPORUČENOM POŠTOM u zatvorenoj omotnici na adresu:

Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, Izvršni odbor (NE OTVARAJ – Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu) Petra Krešimira IV 12, 35000 Slavonski Brod.

2. osobnom dostavom u pisarnicu Zajednice na adresu Petra Krešimira IV 12, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja na natječaj.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa , projekta i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju sporta na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Zajednici, Petra Krešimira IV 12, Slavonski Brod, tel. 035/446-915; e-mail: zsuis-bpz@sb.t-com.hr i web stranici Zajednice www.zsuis-bpz.hr

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA-2023

POZIV NA NATJEČAJ

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

OBRAZAC OPISA PROGRAMA

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA novo

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA novo PROBA EUR – prazan