Prijedlog zaključka u vezi s mjerama pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa

Predlagatelj: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT
Predmet: Prijedlog zaključka u vezi s mjerama pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa

Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 09.04.2020. godine donijela

Z A K L J U Č A K

1. Ovim Zaključkom utvrđuju se mjere pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa čija je provedba u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za šport.

2. Tijekom trajanja posebnih okolnosti iz točke 1. ovoga Zaključka provest će se sljedeće mjere:

2.1. Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru športa pogođenog koronavirusom iznosit će za ožujak 2020. godine 3.250,00 kuna, a za travanj i svibanj 2020. godine 4.000,00 kuna

2.2. Mjera za očuvanje sustava natjecanja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

3. Zadužuje se Središnji državni ured za šport za provedbu svih aktivnosti za primjenu mjera pomoći u sustavu športa iz točke 2. ovoga Zaključka.

OBRAZLOŽENJE

Krajem siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (u daljnjem tekstu: WHO) proglasila je epidemiju COVID-19 (SARS-CoV-2, u daljnjem tekstu: koronavirus) javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi, dok je 11. ožujka 2020. WHO proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa. Dana 25. veljače 2020. potvrđen je prvi slučaj koronavirusa u Republici Hrvatskoj i od tada se broj slučajeva kontinuirano povećava.

Vezano uz krizu nastalu epidemijom koronavirusa te donošenjem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja („Narodne novine“, broj 32/20) od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i sektor športa snažno je pogođen. Sektor športa našao se u znatnim problemima vezanim i uz završetak aktualne, ali i početak nove natjecateljske sezone.

Kako ne bi postojale zakonske zapreke u smislu rokova pri donošenju ili usvajanju novog sustava natjecanja, u trenutcima nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu predlaže se da tijelo državne uprave nadležno za šport daje suglasnost na novi sustav natjecanja bez obzira na vremenski rok, uz mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskog sportskog saveza gluhih.

Ujedno, kako bi se ublažile posljedice zabrane provođenja sportskih natjecanja kao i okupljanja predlaže se propisati ovlast čelniku tijela državne uprave nadležnog za šport za donošenje mjere potpore očuvanja radnih mjesta u pravnim osobama u sustavu športa na način da se osigura naknada plaće za mjesec ožujak u maksimalnom iznosu od 3.250,00 kn po zaposlenom radniku u punom radnom vremenu odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, dok će za mjesec travanj i svibanj maksimalni iznos biti 4.000,00 kuna po radniku odnosno srazmjerni dio. Prema prvim podacima sredstva će trebati osigurati za minimalno 2930 radnika.

Slijedom svega navedenog, Vlada Republike Hrvatske ovim Zaključkom predlaže mjeru za pomoć sustavu u športu Republike Hrvatske uslijed epidemije koronavirusa koje će biti implementirane u najkraćem mogućem roku.

Kako bi se ispunili potrebni preduvjeti za primjenu mjere za pomoć sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa predlaže se donošenje Zakona o dopunama Zakona o sportu.

Za navedeni zakon predložit će se Hrvatskom saboru donošenje po hitnom postupku u skladu člankom 204. stavkom 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18).