JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu na području BPŽ za 2020. godinu

ZAJEDNICA ŠPORTSKH UDRUGA I SAVEZA
BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE
Izvršni odbor

Na temelju članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, a sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.), Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. listopada 2019. godine, donio je Odluku i

objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu

UVOD

Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije poziva sportske udruge i saveze da se prijave na financijsku podršku programu javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.

Sportske udruge sukladno ovom natječaju mogu prijaviti program javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2020. godine koji se odvija u klubovima i savezima na području Brodsko-posavske županije.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.310.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje navedenog programa je 10.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje  programa je 120.000,00 kuna.

Predmetni program ne financira se u 100% iznosu iz proračuna Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica), pa je udruga dužna osigurati preostali iznos sufinanciranja do punog iznosa financiranja programa.

Zajednica zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa i dinamici punjenja proračuna Zajednice.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana od dana objave natječaja.

UVJETI PRIJAVE

Izvršni odbor Zajednice će dodjeljivati sredstva za sufinanciranje programa udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • su registrirani kao sportske udruge, pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti;
 • imaju sjedište na području Županije ili provode program na području Županije;
 • su se svojim Statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti u sportu  koje  su  predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da su punopravna članica Zajednice,
 • program koji prijave na javni natječaj Zajednice, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan)  za  razvoj  sporta i zadovoljenje javnih potreba Zajednice definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog javnog javnog natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Zajednice i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
 • da uredno i u zakonskom roku predaju FINI završne račune i druge financijske izvještaje udruge u skladu sa Zakonom,
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana člankom 48. Uredbe;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen  način  javnog  objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu sportskog programa i da osoba koja provodi Program mora imati Zakonom propisanu Diplomu o obrazovanju iz područja sporta;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Zajednici i drugim institucijama,
 • da su sportski klubovi sa seniorskom ekipom sudionici I., II., III. stupnja natjecanja (međužupanijska natjecanja u kojima sudjeluju klubovi iz najmanje četiri županije, Brodsko-posavska, Požeško – slavonska, Vukovarsko-srijemska i Osječko – baranjska i bazični sportovi Atletika i Gimnastika koji djeluju na području Brodsko-posavske županije. Sportski klubovi nižih stupnjeva natjecanja koji ne udovoljavaju uvjetima iz ovog stavka neće se financirati iz proračuna Zajednice i Brodsko-posavske županije i Zajednica ih neće uvrstiti u Program javnih potreba u sportu Brodsko-posavske županije.

 

Potencijalni prijavitelj može podnijeti prijavu za samo jedan program, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Zajednice ili drugih javnih izvora.

Sufinancirati će se samo program  koji će se provoditi tijekom 2020. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR

 

Kriteriji za odabir programa je sljedeći:

 • kvaliteta i relevantnost prijave: usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u natječaju sukladno strateškim dokumentima Zajednice; izvedivost, očekivani rezultati i učinci;
 • procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja prijave u provedbi istog ili sličnog programa;
 • procjena proračuna programa (realnost, učinkovitost, razrađenost i povezanost s aktivnostima, korisnicima i rezultatima koji se očekuju, vlastiti doprinos podnositelja prijave, sufinanciranje iz drugih izvora, dokumentiranost pojedinih stavki proračuna);
 • orginalnost projekta, s time da će se nastojati izbjegavati sufinanciranje istovrsnih programa predloženih od strane različitih prijavitelja;
 • postojanje upravljačkog i stručnog kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti programa;
 • jasno definiran i realno dostižan cilj programa;
 • jasno definiran korisnik programa;
 • rezultat realizacije programa u skladu sa stvarnim potrebama u Zajednici u kojoj se provodi;
 • dosadašnja priznanja udruzi (domaća i međunarodna).

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Zajednice www.zsuis-bpz.hr.

Obavezna dokumentacija:

 

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa;
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa;
 3. Obrazac opisnog izvješća o radu udruge za 2019. godinu;
 4. preslika Izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH i Registra sportskih djelatnosti, ne starija od 3 mjeseca (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra);
 5. preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz Registra);
 6. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja;
 7. financijski izvještaj udruge;
  • za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu;
  • za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu;
 8. potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 9. životopis osobe-trenera koja je odgovorna za provedbu programa,
 10. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 11. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe-trenera ovlaštene za provođenje programa udruge, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 12. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja-kluba/saveza, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja
 13. Diploma o završenom školovanju trenera (Kineziološki fakultet, Viša trenerska KIF, Diploma Akademije HOO…..)  a u skladu sa Zakonom o sportu i trenerska licenca nadležnog Saveza koji provodi natjecanja,
 14. Udruga mora imati uređen sustav prikupljanja članarina te urednu predaju svih izvješća Zajednici i drugim institucijam Dostaviti Zajednici broj članova udruge.

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa.

NAČIN PRIJAVE

 

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik)  poštom ili osobno i to kako slijedi:

 1. poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, Izvršni odbor (NE OTVARAJ – Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu

na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu) Petra Krešimira IV 22 A, 35000 Slavonski Brod

 

 1. osobnom dostavom u pisarnicu Zajednice na adresu Petra Krešimira IV 22A, 35000 Slavonski Brod.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja na natječaj.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa , projekta i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju sporta na području Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Zajednici, Petra Krešimira IV 22A, Slavonski Brod, tel. 035/446-915; 446-225, e-mail: zsuis-bpz@sb.t-com.hr.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 

 1. Pravilnik;
 2. Tekst javnog natječaja;
 3. Upute za prijavitelje;
 4. Obrasce za prijavu programa:

4.1. Obrazac opisa programa;

4.2. Obrazac proračuna programa;

 1. Popis priloga koji se prilažu prijavi;
 2. 6. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa;
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 4. Obrazac ugovora o financiranju programa;

9.Obrasce za izvještavanje:

     9.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa;

     9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa.

URBROJ: 310/2019.

Slavonski Brod, 23.listopada 2019.

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA novo

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC OPISA PROGRAMA

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU

PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA-2020

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA